Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGOSklep internetowy działający pod adresem www.sklepvcee.pl prowadzony jest przez:

VCEE SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Plac Konesera 12, 03 – 736 Warszawa, NIP: PL5170384226.§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w tym m.in. warunki składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, zasady dostarczania zamówionych Produktów do Klienta, sposób i termin uiszczania ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.

 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta lub w celu dokonania przez Klienta Zamówienia.

 3. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – Cena Produktów powiększona o Koszt dostawy oraz inne koszty, jeśli występują i zostały podane do wiadomości Klienta, do którego zapłaty zobowiązany jest Klient dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym;

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także na zasadach i w granicach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamierzająca zawrzeć na zasadach określonych w Regulaminie Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą lub skorzystać z innych Usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością̨ gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

KONTO KLIENTA – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności Sklepu Internetowego. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu Rejestracji na stronie Sklepu Internetowego. Konto Klienta umożliwia zapisywanie
i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówień oraz dostęp do historii Zamówień;

OCENA – wartość punktowa przyznana Produktom przez zarejestrowanego Klienta posiadającego Konto za pomocą funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym, prezentowana w określonej formie graficznej, będąca częścią Opinii;

OPINIA – informacja, komentarz lub inna wypowiedź zarejestrowanego Klienta posiadającego Konto Klienta, zawierająca subiektywną ocenę Klienta o Produkcie, opatrzona Nickiem albo w przypadku niepodania przez Klienta Nicku – imieniem Klienta przypisanym do Konta Klienta; w skład Opinii wchodzi Ocena;

POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument dostępny w Sklepie Internetowym, opisujący
w szczególności zasady przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Klientów
w związku z korzystaniem przez nich z Usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, jak również w związku z zawarciem oraz realizacją Umowy Sprzedaży zawieranej ze Sprzedawcą;

PRODUKT – towar lub usługa, prezentowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, które Klient może nabyć w Sklepie Internetowym, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych
w ramach Sklepu Internetowego;

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego stanowiący integralną część Umowy Sprzedaży;

SPRZEDAWCAVCEE SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Plac Konesera 12, 03 – 736 Warszawa, NIP 5170384226.

UMOWA O PROWADZENIE KONTA KLIENTA – umowa pomiędzy Klientem
a Sprzedawcą, zawierana na zasadach opisanych w Regulaminie, zgodnie z którą Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta;

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, zawierana na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na zasadach opisanych
w Regulaminie;

USŁUGI – dostępne w Sklepie Internetowym usługi świadczone przez Sprzedawcą drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Produktów, które Klient chce kupić od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz zawierające dane Klienta konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

 1. Sprzedawca informuje, że korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego ze Sprzedawcą, może być związane
  z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient. Dostawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest podwykonawcą Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zakłóceń, w tym przerw
  w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.

 3. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby kontaktowania się z Klientem w sprawach związanych z obsługą Zamówienia/realizacją Umowy Sprzedaży oraz Umowy
  o Świadczenie Usług Elektronicznych:

  1. kontakt telefoniczny na podany przez Klienta numer telefonu,

  2. kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta.

 4. Sprzedawca umożliwia Klientowi kontakt:

  1. pod adresem: VCEE S.C., Plac Konesera 12, 03 – 736 Warszawa,

  2. pod numerem telefonu: 536 465 434

  3. pod adresem e-mail: kontakt@vcee.pl§ 2 WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia Produktów można składać przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

 2. Klient może złożyć Zamówienie o dowolnej wartości, bez minimalnej kwoty zakupów.

 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość złożenia Zamówienia Produktu po dokonaniu Rejestracji albo przez podanie niezbędnych danych osobowych Klienta umożliwiających realizację Zamówienia Produktu bez Rejestracji, tj. imię i nazwisko, adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu, adres e-mail.

 4. W celu złożenia Zamówienia Produktu Klient zobowiązany jest:

 1. wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego;

 2. zalogować się na Konto Klienta, po uprzednim dokonaniu Rejestracji, lub skorzystać
  z możliwości złożenia Zamówienia Produktu bez Rejestracji („Kupuję bez rejestracji”);

 3. dokonać wyboru Produktu poprzez kliknięcie „Kup”;

 4. wypełnić interaktywny formularz Zamówienia zgodnie ze wskazówkami wskazanymi na stronie internetowej Sklepu Internetowego;

 5. potwierdzić złożenie Zamówienia Produktu poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam
  i płacę”;

 6. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie Klienta wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia. Wraz z wysłaniem przez Sprzedawcę tej informacji, Umowa Sprzedaży uważana jest za zawartą.

 1. Klient zobowiązany jest do podania kompletnych i prawdziwych danych w formularzu Zamówienia Produktu.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Produktu.§ 3 CENY

 1. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca
  z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen Produktów, które mogą nastąpić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia przez Klienta.

 2. Ceny w Sklepie Internetowym określone są w PLN (polskich złotych) i zawierają wszelkie należne cła i podatki, jednakże nie zostały powiększone o koszt dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej.

 3. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy Produktu. Wysokość kosztów dostawy Produktu jest dostępna na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia przez Klienta, w tym bezpośrednio przed, jak i w chwili potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty dostawy Produktu.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu Internetowego, wycofania poszczególnych Produktów z oferty Sklepu Internetowego oraz przeprowadzania i odwoływania Promocji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, nie dotyczy Zamówień Produktów złożonych przed datą wejścia w życie wyżej wskazanych zmian.

 5. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu (np. Klient ma możliwość wykorzystania tylko jednego wybranego przez siebie kodu rabatowego), Promocje nie dotyczą kosztów dostawy, zakupu kart upominkowych chyba, że regulamin danej Promocji stanowi inaczej. Szczegółowe zasady Promocji określa każdorazowo regulamin danej Promocji.§ 4 PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość dokonania płatności w każdy sposób udostępniony przez Sklep Internetowy w trakcie składania przez niego Zamówienia.

 2. Klient może wybrać formę płatności spośród następujących form:

  1. przelew natychmiastowy;

  2. przelew tradycyjny;

  3. Karty płatnicze;

  4. BLIK;
  5. Google Pay

 

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Autopay S.A.
 2. Termin płatności za zamówione Produkty w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

 4. Płatność można realizować kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.§ 5 DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Sprzedawca dostarczy Klientowi zamówione Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

  1. za pośrednictwem kuriera Inpost;

  2. za pośrednictwem Paczkomatu InPost (dostawa do punktu)

    

 2. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub rodzaju Produktu. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

 3. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.

 5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionych Produktów przechodzi na Klienta dopiero z chwilą ich wydania Klientowi, według mającego zastosowanie sposobu dostawy, tj. przez przewoźnika zaangażowanego przez Sprzedawcę albo w ramach odbioru przez Klienta w paczkomacie. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu, a także za utratę lub zniszczenie Produktu lub paczki z Produktem mające miejsce do chwili wydania Produktów Klientowi, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 

 6. Klient ponosi koszty dostawy Produktu w wysokości określonej w Sklepie Internetowym. Sprzedawca udostępnia Klientowi informację o wysokości kosztów dostawy Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu.

 7. Koszt dostawy Produktu zostanie doliczony do ceny Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu przez Klienta.

 8. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Produkty i wynosi 1 – 2 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu.

 9. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionych Produktów.

 10. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru własnego, w siedzibie Sprzedawcy, Umowa Sprzedaży Produktów jest zawierana pod warunkiem rozwiązującym niedokonania odbioru Produktów w wyznaczonym terminie (14 dni). Nieodebranie przez Klienta Produktów w wyznaczonym terminie powoduje ziszczenie się warunku rozwiązującego – Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu, a Sprzedawca zwraca niezwłocznie Klientowi uiszczone płatności w taki sposób, w jaki Sprzedawca uzyskał zapłatę od Klienta.

 11. W przypadku wyboru przez Klienta jako sposobu dostawy przesyłki kurierskiej, kurier podejmie dwie próby doręczenia Zamówienia na adres wskazany przy składaniu Zamówienia jako adres dostawy. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionych Produktów na adres Sprzedawcy z powodu braku możliwości doręczenia Zamówienia
  z przyczyn leżących po stronie Klienta, Umowa Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży, w momencie zwrotnego odesłania zamówionych Produktów Sprzedawcy. Klient zostanie poinformowany o rozwiązaniu Umowy Sprzedaży
  wiadomością wysłaną na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku Sprzedawca zwraca niezwłocznie Klientowi uiszczone płatności w taki sposób, w jaki Sprzedawca uzyskał zapłatę od Klienta.

 12. Na żądanie Sprzedawcy lub działającego w jego imieniu kuriera, Klient jest zobowiązany potwierdzić odbiór zamówionych Produktów.

 13. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru Zamówienia w paczkomacie, przesyłka zawierająca zamówione Produkty zostanie dostarczona do wybranego przez Klienta paczkomatu. Klient jest zobowiązany do odbioru przesyłki zawierającej zamówione Produkty w terminie 48 godzin od chwili otrzymania informacji o tym, że przesyłka zawierająca zamówione Produkty jest gotowa do odbioru. W przypadku nieodebrania przesyłki zawierającej zamówione Produkty w ciągu 36 godzin od otrzymania powyższej informacji, Klient otrzymuje kolejną informację w formie wiadomości tekstowej sms lub e-mail, przypominającą o możliwości odbioru przesyłki w ciągu pozostałych 12 godzin wraz z instrukcją sposobu odbioru przesyłki. Brak odbioru przesyłki zgodnie z przesłaną instrukcją z przyczyn leżących po stronie Klienta, skutkujący zwrotem przesyłki do Sprzedawcy powoduje, że umowa jest zawierana pod warunkiem rozwiązującym niedokonania odbioru Produktów w wyznaczonym terminie. Nieodebranie przez Klienta Produktów w wyznaczonym terminie powoduje ziszczenie się warunku rozwiązującego – Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu, a Sprzedawca zwraca niezwłocznie Klientowi uiszczone płatności w taki sposób, w jaki Sprzedawca uzyskał zapłatę od Klienta.§ 6 REKLAMACJA PRODUKTU NA PODSTAWIE NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ

 1. Jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z zawartą Umową Sprzedaży Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach Konsumenta i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów ustawy
  o prawach konsumenta dotyczących niezgodności towaru z umową (art. 43a i następne ustawy o prawach konsumenta). Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem pozostałych Klientów, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, są określone w przepisach Kodeksu Cywilnego.

 2. W razie niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może żądać naprawy Produktu lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może:

  1. wymienić Produkty, gdy Klient żądał naprawy, lub

  2. naprawić Produkt, gdy Klient żądał wymiany.

 3. Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności
  z Umową Sprzedaży, a Klient może zgłosić żądanie wskazane w ust. 5 poniżej. Dla oceny „nadmierności kosztów” bierze się pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.

 4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a-b powyżej Klient udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca naprawia lub wymienia Produkt w rozsądnym czasie od chwili, kiedy Klient poinformował Sprzedawcę o niezgodności Produktu i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca ponosi koszt naprawy lub wymiany Produktu. Sprzedawca zapewnia odbiór Produktu na własny koszt, w tym celu Sprzedawca udostępnia Klientom bez kosztowy sposób odebrania reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę za pośrednictwem InPost lub umożliwia odbiór reklamowanego Produktu przez upoważnione przez Sprzedawcę osoby w siedzibie Sprzedawcy lub umożliwia w inny sposób odbiór Produktu od Klienta na koszt Sprzedawcy.

 5. W razie stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Klient, o którym mowa w ust. 1 może żądać obniżenia cena albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:

  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie
   z ust. 2 powyżej;

  2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 4 powyżej;

  3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;

  4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 2 powyżej;

  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 6. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny Produktu, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży. Sprzedawca zwraca Klientowi kwotę należną w ramach obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta
  o obniżeniu ceny.

 7. Klient, o którym mowa w ust. 1 nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży i żądać zwrotu ceny za Produkt, jeśli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Przyjmuje się, że niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest istotna.

 8. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Sprzedawcy Produkt na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Produktu lub dowodu odesłania Produktu.

 9. Jeśli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży dotyczy tylko niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży tylko w odniesieniu do tych Produktów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży wszystkich Produktów jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać od Klienta żeby zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne
  z Umową Sprzedaży.

 10. Sprzedawca zwraca cenę takim samym sposobem zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie powoduje dla niego żadnych kosztów.

 11. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, która istniała
  w chwili dostarczenia Produktu i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.

 12. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jeśli Klient,
  o którym mowa w ust. 1 powyżej, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, dostał wyraźną informację o tym, że nabywany Produkt jest niepełnowartościowy, zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Poniższe postanowienia Regulaminu odnoszące się do prawa Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub Umowy o Prowadzenie Konta Klienta znajdują zastosowanie również do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. Tym samym wskazanie Konsumenta w niniejszej części Regulaminu, należy odczytywać jako odnoszące się do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

 2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu lub Umowy o Prowadzenie Konta Klienta zawieranej w ramach Sklepu Internetowego przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

 3. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży Produktów – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części. W przypadku Umowy
  o Prowadzenie Konta Klienta bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia,
  w którym Klient uzyskał dostęp do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem:

  1. pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: Plac Konesera 12, 03 – 736 Warszawa,

  2. poprzez przesłanie wiadomości e-mail (załączając skan podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy) na adres: kontakt@vcee.pl.

 5. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą.

 6. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza
  o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa
  w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

 7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, na adres kontakt@vcee.pl.

 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkty od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.§ 8

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;

  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego lub koncyliacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

  3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem
  a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca umożliwia na stronie Sklepu Internetowego dostęp do opinii wystawionych przez Klientów. Sprzedawca zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od Klientów, którzy używali danego Produktu lub go nabyli. Weryfikacja pochodzenia opinii obydwa się w ten sposób, że: opinię o Produkcie może wystawić wyłącznie zarejestrowany
  i zalogowany Klient na stronie Sklepu Internetowego.  Następnie, przed publikacją opinii, Sprzedawca sprawdza, czy dany Klient faktycznie zakupił Produkt, którego dotyczy opina. Opinie pochodzące od Klientów, które nie przejdą tej weryfikacji, nie będą udostępniane na stronie Sklepu.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 r.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

  1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa
   i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

  2. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

  3. zmiana sposobu świadczenia usług przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

  4. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Klientowi;

  5. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Sprzedawcę określonych w Regulaminie.

 4. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

 5. W przypadku Klientów, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta
  i Sprzedawcę Umów Sprzedaży Produktów przed zmianą Regulaminu.

 6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 8. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, zostaną poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 9. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl